Salgs- og leveringsbetingelser for peterhalskov.com / CVR 25 48 29 64

1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver samhandel og ethvert salg fra peterhalskov.com, med mindre andet som følge af ufravigelige lovbestemmelser, eller andet er aftalt mellem parterne.

Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle modstridende eller uoverensstemmende bestemmelser i kundens ordre/accept, herunder forud for bestillerens almindelige betingelser. 

2. Afgivne tilbud bortfalder efter 30 dage fra tilbudsdatoen, med mindre anden frist er angivet i selve tilbuddet. Tilbud afgives på grundlag af bestillerens oplysninger om opgavens omfang og karakter. Såfremt disse ændres før eller under opgavens udførelse kan det afgivne tilbud ikke betragtes som bindende. Endelig aftale om leverance eller udførsel af arbejde er først indgået ved bestillerens modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for peterhalskov.com. Der tages desuden forbehold for udefrakommende pris- og afgiftstigninger.

  3. Alle udlæg til tredjemand betales af bestilleren udover det i tilbuddet anførte, med mindre andet fremgår af det konkrete tilbud. Såfremt peterhalskov.com på bestillerens vegne afholder udlæg til tredjemand betales et administrationstillæg på 20% af disse udgifter, med mindre andet fremgår af tilbuddet.

   4. Såfremt bestilleren udskyder eller afbestiller en optagelse senere end 2 arbejdsdage før planlagt optagelse, er bestilleren forpligtet til at friholde peterhalskov.com for samtlige omkostninger som peterhalskov.com er påført som følge af udskydelsen / afbestillingen, herunder for forgæves afholdte omkostninger samt den afsatte tid til optagelserne. For opbygninger på studie debiteres den tid studiet har været optaget, samt for opbygning og nedtagning.

    5. peterhalskov.com kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller forsinket levering, såfremt det måtte blive umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde leveringen, p.g.a. væsentlige ændringer i ordrens omfang, foranlediget eller forårsaget af bestilleren, af modellers eller medvirkende personers forhold, eller i det hele taget af forhold som ligger udenfor peterhalskov.com’s kontrol.

    Der ydes ikke erstatning for tab, hverken direkte eller indirekte påført bestiller eller tredjemand ved forsinket eller fejlagtig levering.

    peterhalskov.com yder ikke erstatning for tab og hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning, afprøvning eller færdiggørelse, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for peterhalskov.com’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen.

    6. Materiale leveres normalt som upload (digitalt materiale) til specificeret server eller på fysiske datamedier med Post Danmark, med mindre andet er aftalt med kunden. Levering med kurer/bud/ fly el. lign. sker for kundens regning. Returnering af materiale (varer, rekvisitter og lign.) anvendt i forbindelse med optagelser sker alene for kundens regning. Det påhviler kunden eller dennes repræsentant at forsikre materialer leveret til os, da disse genstande ikke er dækket af peterhalskov.com’ forsikring. Materiale som kunden ønsker at afhente henstår i maksimalt 3 måneder, hvorefter det bortskaffes uden yderligere varsel og for kundens regning. Risikoen for udarbejdet materiale er overgivet til bestiller, når varerne ab peterhalskov.com er overgivet til det valgte transportmiddel.

     7. Reklamation skal ske inden 8 dage. Er reklamationen berettiget omlaves det leverede uden beregning. Skyldes reklamationen forhold nævnt under pkt. 5 sker omlavning alene for kundens regning. Fuld reklamationsret kan kun påregnes såfremt kunden eller dennes repræsentant er tilstede under optagelserne.

      8 .I henhold til “Lov om Ophavsret” tilhører ophavsretten til leverede optagelser alene peterhalskov.com. Denne ophavsret kan ikke gøres til genstand for handel; kunden får alene en brugsret over optagelserne.

      9. Bestilleren indestår for at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale som peterhalskov.com på deres vegne udarbejder, samt for at deres egen efterfølgende opbevaring og anvendelse af materialet er iagttaget.

       10. Brugsretten til leverede fotooptagelser overdrages i fuldt omfang til bestilleren, der ikke kan gøre denne brugsret til genstand for videresalg eller udlejning, ligesom brugsretten ikke må overdrages til trediepart. Er bestilleren et mellemled tilfalder brugsrettighederne den oprindelige ordregiver. Ved leje af billeder fra arkiv er brugsretten begrænset til den anvendelse, som er specificeret ved bestilling og beskrevet på tilhørende faktura.

       11. Betalingsfristen er 8 dage fra fremsendelse af faktura. Ved større opgaver, samt opgaver som kræver større indkøb eller udgifter i forbindelse med f.eks. transport fakturerer vi 50% af tilbuddet til forfald før opgaven igangsættes, og restbeløb ved opgavens afslutning. Ved betaling efter forfaldsdag beregnes renter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Såfremt der ikke er aftalt anden rentesats, beregnes renten med 2% pr. påbegyndt måned. Renten beregnes månedsvis af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelt tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling, og enhver betaling afskrives først på renter og først på de tidligst tilskrevne renter. Afskrivning på selve gælden sker først, når alle skyldige renter er betalt. peterhalskov.com er endvidere berettiget til at opkræve inkassogebyr samt rykkergebyr i henhold til rentelovens regler. Ved eventuelt inddrivelse ved retslig inkasso er peterhalskov.com berettiget til at opkræve inkassoomkostninger udover, hvad fremgår af bekendtgørelse 601 af 12. juli 2002 om udenretslig inddrivelsesomkostninger. peterhalskov.com forbeholder sig ret til at  afvise kreditgivning, eller kræve sikkerhedsstillelse. Udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse påhviler alene ordregiveren.

        12. Brugsrettighederne til fotooptagelser kan først betragtes som endelig overdraget til bestilleren, når fuld betaling har fundet sted. Ved manglende betaling fremsendes skriftligt påkrav om betaling til bestilleren. Er det forfaldne vederlag inklusive tilskrevne renter og gebyrer ikke peterhalskov.com i hænde inden 10 dage fra påkravets datering tilbageføres brugsretten til det leverede materiale uden yderligere varsel til peterhalskov.com, og enhver brug af materialet skal herefter omgående ophøre. For optagelser placeret på vores online server i form af digitale billedfiler spærres adgangen til disse optagelser samtidig med udsendelse af 2. rykker. Såfremt der sker uberettiget brug af de optagelser, som peterhalskov.com har ophavsretten til, og såfremt den uberettigede brug ikke ophører straks ved påbud, er peterhalskov.com berettiget til at nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

         13. peterhalskov.com forbeholder sig ret til at forevise de udarbejdede fotooptagelser til anden side som eksempler på vort arbejde, herunder også at gøre dem offentligt tilgængelige på f.eks. peterhalskov.com’s website, trykt markedsføringsmateriale, m.m. Ønsker kunden ikke, at optagelser forevises / offentliggøres, påhviler det kunden at indgå aftale herom ved ordreafgivelse.

          14. Enhver tvistighed mellem parterne afgøres, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, ved de almindelige domstole ved den Byret eller Landsret, hvor peterhalskov.com til enhver tid måtte have værneting, og ved anvendelse af Dansk Ret, uanset hvor bestilleren bor – opholder sig, eller driver virksomhed. CISG- & Dansk International Privatrets regler finder ikke anvendelse.